معدن تراورتن غرب چشمه انجير جرقويه


معدن تراورتن غرب چشمه انجير جرقويه در شمال معدن چشمه ترش واقع شده است و دو نوع سنگ تراورتن سفيد و عاجي دارد.
سنگ سفيد داراي تخلخل زيادتري بوده و سنگ عاجي به همراه موج هاي يکنواخت اندکي زمينه کرم تر دارد.
هر دو نوع سنگ اين معدن موجدار هستند.