تولیدات

 • تراورتن کرم بی موج
 • تراورتن کرم چلیپا چرمی سوپر
 • تراورتن کرم موجدار سوپر
 • تراورتن کرم موجدار ممتاز

 • تراورتن شکوفه
 • تراورتن عاجی چلیپا سوپر
 • تراورتن عاجی چلیپا چرمی سوپر
 • تراورتن عاجی موجدار سوپر

 • تراورتن عاجی موجدار درجه 2
 • تراورتن لب ماتیکی چلیپا سوپر
 • تراواتن لب ماتیکی موجدار سوپر
 • تراورتن ابریشمی چلیپا سوپر

 • تراورتن ابریشمی موجدار سوپر
 • تراورتن سفید چلیپا سوپر
 • تراورتن لب ماتیکی - ليمويي موجدار